ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Od 1. 9. 2021 se bude platit úplata za předškolní vzdělávání.(Bližší informace naleznete v aktualitách mateřské školy)

Aktuální informace o provozu ZŠ od 12.4.2021

Aktuální informace o provozu ZŠ od 12.4.2021 1

Provoz škol od 12.4.2021

Aktuální informace o provozu ZŠ od 12. 4. 2021 do odvolání

Uvedené informace vycházejí z Mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 MZDR a Manuálů pro návrat a testování žáků z MŠMT.

KDY A PRO KOHO SE OTEVŘE ZŠ?

Od 12. dubna 2021 bude v provozu:

 •  1. stupeň ZŠ málotřídních škol, u nás žáci 1. - 5. ročníku (bez rotace)
 •  Školní družina zvlášťo pro 1.- 3. třídu v prostoru stávající ŠD, včetně ranní družiny

                                             pro 4. - 5.třídu v prostoru kmenové učebny 4. a 5. ročníku, včetně ranní družiny

 • skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem
 • individuální konzultace 1 žák a 1 učitel – pomoc s výukou žákům ohroženým školním neúspěchem
 • odpolední cizojazyčné a čtenářské kluby- dle pokynů konkrétních učitelů
 • stávající odpolední doučovací kroužky

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

 • Žákům základní školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud se účastní testování s negativním výsledkem.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
 • Těmto žákům budou posílány týdenní plány přes dosavadní komunikační prostředky (např. třídní stránky), možnost připojit se do některých hodin online, Podle potřeby - Individuální podpora v rámci pedagogické intervence nebo využití individuální konzultace

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

 • 2x týdně - pondělí, čtvrtek
 • První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu
 • Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
 • Žák si test dělá sám s dohledem odpovědné osoby
 • Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

 • Testovat se NEMUSÍ žáci, kteří: doloží potvrzení od lékaře nebo laboratoře, že prodělaly COVID19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin.

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ ŠKOLA:

 • Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
 •  Neprodleně informuje zákonného zástupce a ten si pro žáka osobně přijede
 • Žák je zatím pod dohledem odpovědného pracovníka v izolační místnosti.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

LÉKAŘ:

 • Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RTPCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

POZITIVNÍ DÍTĚ:

 • Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • Mytí rukou teplou vodou a mýdlem, podle návodů a následná dezinfekce
 • Nevpouští se do budovy nemocné osoby
 • Ochrana úst a nosu – děti – 2 zdravotní roušky nebo respirátor, dospělí- respirátor
 • Opakované informování žáků o dodržování hygienických pravidel
 • Dítěti nebo žákovi s projevy chronického nebo alergického onemocnění je umožněn vstup do školy pouze s potvrzením od ošetřujícího lékaře, že netrpí infekční nemocí
 • Rodiče předškoláků dovedou a vyzvednou své děti v šatně
 • Rodiče školních dětí zvoní na družinu a vyčkají před hlavním vchodem

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Provoz 6.30-16.00  Preferujeme pobyt venku – vhodné oblečení a obuv na převlečení  Roušky

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Od 12. 4. jsou všechny děti 1. stupně přihlášené na oběd
 • Odhlášení dětí si regulují sami rodiče u paní Králové
 • Rodiče žáků na domácí nebo distanční výuce i předškolních dětí si stále mohou vyzvedávat obědy v jídlonosičích za dotované ceny
 • Výdej do nádob je zadním vchodem do školní kuchyně
 • Žáci v karanténě na oběd nárok nemají

RŮZNÉ

 • Zpěv ani tělesná výchova se nekoná, ovšem hudební nauka, pohybové aktivity o přestávkách, pobyt venku, hry – jsou preferované (tzv. VÝZVY)
 • Rozvrh je upraven tak, aby se děti ze skupin nepotkávaly
 • Adaptační období - První týdny docházky (2) – motivační známkování, slovní hodnocení, aktivity na posílení komunikace, vztahů, spolupráce, podporu seberegulace, sociální adaptace, sebehodnocení v distanční výuce,

 

 

Informace k provozu školy od 12.4.2021.pdf (456.52 kB)

Přílohy

Informace k provozu školy od 12.4.2021.pdf

Informace k provozu školy od 12.4.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 456,52 kB
Datum vložení: 9. 4. 2021 22:05
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2021 9:56
Autor: Věra Tichá