ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Dne 2.9.2024 bude oběd pro přihlášené žáky vydáván v 10:30.

V sekci ZŠ ve složce školní potřeby najdete informace o školních potřebách na rok 2024-2025

Základní informace


Albrechtická mateřinka

 

Naše mateřská škola se nachází v okrajové části klidné jihočeské obce Albrechtice nad Vltavou, ležící mezi Pískem a Týnem nad Vltavou. Mateřská škola je obklopena Píseckými horami, díky kterým se nabízí nespočet množství aktivit v přírodě. Pobyt venku dětem pomáhá dobře vyvážit den a radovat se z otevřeného prostoru. Pohyb a změna vzduchu napomáhá odbourat stres a odreagovat se. Děti si venku hrají i se učí – styk s přírodou obohacuje všechny oblasti dětského vývoje – možnost využití pískoviště, hraček, sportovního náčiní a zahradních prvků. O pohybové využití se také postará Environmentální hřiště, které se nachází hned vedle budovy školy, které obsahuje dřevěné prvky, skluzavku a vrbové labyrinty. Za školou je také k dispozici oplocená zahrada s kolotočem, dřevěným domečkem, houpačkami, pískovišti a vyvýšeným záhonem pro pěstování. Na naší oplocené zahradě se intenzivně snažíme vybudovat venkovní centra aktivit pro program Začít spolu, abychom se s dětmi mohli učit převážně ve venkovním prostředí, které je dětem bližší. Využíváme i okolí mateřské školy, která nám nabízí nespočet možností, jako například pravidelné procházky do lesa, kde se děti mohou prožitkovým učením dozvědět spoustu nových věcí. Dvoutřídní mateřská škola se nachází v prvním patře zrekonstruované budovy Základní školy a Mateřské školy v Albrechticích nad Vltavou. Dohromady navštěvuje mateřskou školu 43 dětí. První třída se jmenuje Tymiánci, kterou navštěvuje 28 dětí, provozní doba je od 6.30-16.30. Druhá třída se jmenuje Levandulky, kterou navštěvuje 15 dětí, provozní doba je od 6.30 do 16.30. Obě třídy jsou věkově smíšené, a to věkem dětí od 2 do 7 let. Mateřská škola vzdělává podle školního vzdělávacího programu „Barevný rok se skřítky“. Jsme škola otevřená všem dětem, rodičům a veřejnosti. Vytváříme interkulturně přátelské prostředí a rovné šance všem dětem.  

Mateřská škola pracuje s prvky vzdělávacího programu ZAČÍT SPOLU, program vychází z teorií založených na humanistických a demokratických principech a jeho hlavním cílem je připravit děti na život ve 21. století, které je ve znamení neustálých a rychlých změn ve všech oblastech lidského bytí, který vede děti k samostatnosti, osobnostnímu vývoji, odpovědnosti, tvořivosti. Prostor tříd je uspořádán do tzv. pracovních koutků – center aktivit, které nabízejí podnětné a tvůrčí prostředí pro práci dětí v menších skupinách. Jednotlivá centra jsou vybavena různými pomůckami souvisejícími s danou činností. Svou velikostí, umístěním a vybavením stimulují děti ke hře, učení i práci. Děti si samostatně vybírají, ve kterém centru aktivit budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu – setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly. Klademe velký důraz na komunitní kruhy, kde se snažíme, aby děti byly schopné sebereflexe, dokázaly se vyjadřovat, rozhodovat a hodnotit svou práci. Hlavním cílem je vychovat z dětí samostatné osobnosti.  

Rozdělení center aktivit:  

Kostky a doprava – mají důležitou úlohu v mnoha oblastech vývoje dítěte, rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku. Podporují vývoj jazyka, sociálního chování, rozvíjejí inteligenci, poznatky z přírodních věd a matematiky.  

Manipulační hry – jsou důležité pro rozvoj matematických představ, budoucí čtení, tvůrčí estetické vyjádření. Předpokládají schopnost srovnávání, rozlišení tvarů, barev a velikostí, rozvíjejí jemnou motoriku a koordinaci ruka – oko. Vedou děti k dodržování pravidel, sebeovládání, rozvíjejí dovednost spolupracovat, radost z překvapení a učí dítě přijmout úspěch i neúspěch.  

Ateliér – výtvarné činnosti poskytují dětem radost a uspokojení, podporují tvořivost, představivost, chuť experimentovat. Seznamují se s různými výtvarnými materiály a technikami.  

Pokusy a objevy – toto centrum vede k prohlubování znalostí z oblasti přírodních věd, dává dětem možnost pochopit zákonitosti růstu, podporuje veškerá přímá pozorování a zážitky z přírody.  

Knihy a písmena – je místo, kde mají děti vnímat psanou a mluvenou podobu písma, učí se manipulovat s knihami i písmeny a postupně je poznávat. Dítě poznává význam a krásu knihy, učí se vztahu ke čtení a psaní, literatuře.  

Dramatické hry – děti se učí spolupráci s vrstevníky, rozvíjí představivost a fantazii pomocí velkého množství hraček a rekvizit, které podpoří jejich hru. Děti mohou hrát i vlastní divadelní představení. Hudba – napomáhá rozvoji dítěte ve všech oblastech, je silným zdrojem emocí a radosti. Rozvíjí cit pro rytmus a melodii, rozšiřuje slovní zásobu, podporuje zapamatování. Hudba též napomáhá rozvoji motoriky a koordinace.  

Domácnost – zde probíhají především napodobivé a námětové hry z oblasti rodinného života. Děti rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je.  

Dílna – je zaměřena pracovně-technicky, děti zde společně přemýšlejí, navrhují, experimentují a pracují s materiálem.  

Voda a písek- Hry s vodou a pískem podporují smyslový rozvoj dítěte, podporují také tělesný rozvoj, koordinaci svalů celého těla a jemnou motoriku, rozvíjí polytechnické vzdělávání. 

Pohyb a relaxace- Centrum pohybu je určeno pro pořádné vyřádění a uvolnění. 
Podporuje hrubou motoriku, přirozený pohyb a fyzické dovednosti. 

 

Forma práce v programu Začít spolu je založena na principu integrovaného učení hrou a činnostmi. V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, tvoří vzdělávací obsah MŠ integrované bloky, které jsou vždy vnitřně propojeny určitým tématem. Jednotlivá témata zpravidla obsahují tematické okruhy, které sledují dílčí cíle, jež jsou naplňovány prostřednictvím nabídky rozmanitých činností. 

 

 Podrobnější charakteristiky a fotografie tříd naleznete ve složce mateřské školy - Levandulky a Tymiánci.